Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sip.wzp.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-02-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23 września 2018 oraz nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UMWZ, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wszystkie dane prezentowane w wygenerowanych w ramach portali plikach PDF są dostępne w wersji zgodnej z w/w ustawą jako treść stron www, na podstawie których wygenerowano pliki PDF.
 • Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron oraz redaktorów (rozproszony system zarządzania treścią) może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, czy też tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka oraz zostaną użyte nagłówki niehierarchicznie.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

W zakresie wsparcia mieszkańców o szczególnych potrzebach, jak też wszystkich komórek Urzędu,
w zakresie alternatywnych form obsługi dostępnej i racjonalnych usprawnień w tym zakresie, wyznaczono Koordynatorów dostępności:

 1. Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska – Główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – Koordynator ds. dostępności, tel. +48 91 42 53 627, mail: azmyslowska@wzp.pl;
 2. Edyta Pospychała – Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – Koordynator ds. dostępności architektonicznej, tel. +48 91 42 53 644, mail: epospychala@wzp.pl;
 3. Marcin Jankowski – Główny specjalista w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki – Koordynator ds. dostępności cyfrowej, tel. +48 91 45 28 518, mail: mjankowski@wzp.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Rafał Karaśkiewicz – Główny specjalista w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki – Administrator BIP, adres poczty elektronicznej: rkaraskiewicz@wzp.pl, telefon: 91 45 28 506.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się w Szczecinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421. Obiekt jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu. Najbliższe miejsce postojowe dla osoby z niepełnosprawnością „koperta” znajduje się w odległości około 150 metrów, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37.

Ponadto, ze względu na prowadzenie działalności w kilku siedzibach, UMWZ zobowiązuje się do wdrożenia racjonalnych usprawnień, uzależnionych od warunków danej lokalizacji.

W miarę możliwości, Urząd zapewni:

 1. instalację urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (m.in. ramp podjazdowych, drzwi automatycznych, dostępu do aplikacji lokalizacyjnych);
 2. informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, odpowiednia pomoc na portierniach);
 3. wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego (instrukcje dla portierni);
 4. w sytuacjach zagrożenia, ewakuację osób o szczególnych potrzebach lub uratowanie ich w inny sposób (opracuje procedury, wdroży szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji). W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb, innych niż wskazane powyżej, należy skontaktować się z Koordynatorami Dostępności.

Mimo trudności wynikających z rozproszenia siedzib komórek organizacyjnych, UMWZ zobowiązuje się do wdrożenia różnych sposobów i rozwiązań technicznych, zapewniających dostęp do informacji opracowywanych w Urzędzie oraz ułatwień komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach.

W miarę możliwości, Urząd zapewni:

 1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego. W celu zgłoszenia takiej potrzeby, należy skontaktować się z Koordynatorami Dostępności.
 2. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących;
 3. informacje na stronach internetowych o zakresie działalności poszczególnych komórek UMWZ, w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym;
 4. komunikację z każdą komórką organizacyjną Urzędu, na wniosek lub zgłoszenie telefoniczne osoby ze szczególnymi potrzebami, w formie określonej w tym wniosku (pracownik, po zgłoszeniu bezpośrednio przez interesanta lub przez portiera, o potrzebie obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową, podejmie interesanta w innej, dostępnej lokalizacji)

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.