• 1
  Kwiecień 2023
 • 02:47 CEST

Geoportal województwa zachodniopomorskiego

Przeglądaj i wyszukuj w ramach serwisu internetowego zapewniającego dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi województwa zachodniopomorskiego.

Rozpocznij
Banner - wybrzeże z lotu ptaka
System Informacji Przestrzennej
57 głosy

System Informacji Przestrzennej (SIP) to system pozwalający na gromadzenie, przechowywanie, analizowanie, przetwarzanie i udostępnianie szeroko rozumianej informacji przestrzennej.

System Informacji Przestrzennej województwa zachodniopomorskiego

System Informacji Przestrzennej województwa zachodniopomorskiego powstał jako element podprojektu "e-Turystyka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej" realizowanego w ramach projektu "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim".

Szczecin - most na Odrze

Celem projektu było między innymi stworzenie jednolitego systemu informacji przestrzennej dla województwa zachodniopomorskiego, zasilanego bazą danych, powstałą w wyniku migracji zasobów przekazanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wdrożony system służy do rozpowszechniania informacji przestrzennej wewnątrz wydziałów UMWZ oraz poza nimi, do teoretycznie nieograniczonej liczby użytkowników. Jego celem jest scentralizowane zarządzanie danymi geograficznymi, obrazami, modelami przetwarzania oraz serwisami sieciowymi i aplikacjami o funkcjonalności GIS.

Założeniem towarzyszącym powstawaniu systemu było wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym województwie, a w szczególności:

 • dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych wspierających innowacyjność i podnoszących konkurencyjność gospodarki województwa zachodniopomorskiego oraz zwiększających efektywność, komfort i poziom życia mieszkańców,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie obywatelom i instytucjom informacji z baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących, oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych,
 • promocja i rozwój województwa, jego powiatów i gmin, oraz dostarczenie mechanizmów wzajemnego przepływu informacji pomiędzy tymi szczeblami administracji,
 • poprawa jakości zarządzania województwem, powiatem i gminą oraz ułatwienie procesów planistycznych i inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnej platformy udostępniania danych przestrzennych, monitoring środowiska oraz przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

Zasoby

Wdrożony system agreguje i udostępnia użytkownikom różnorodne dane w kontekście przestrzennym. System został zasilony informacjami udostępnionymi przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

 • Dane wektorowe
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
  • Mapa sozologiczna
  • Mapa hydrograficzna
  • VMAP Level2
  • Mapa glebowo rolnicza
  • Baza Danych Ogólnogeograficznych
 • Dane rastrowe
  • Mapy topograficzne w skali 1:10000, 1:25000, 1:50000
  • Ortofotomapy ze scen satelitarnych i zdjęć lotniczych
 • Numeryczne dane wysokościowe
  • Numeryczny Model Terenu
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu
 • Podstawowa osnowa geodezyjna

 

Zasoby zostały udostępnione do przeglądania za pośrednictwem wdrożonego portalu mapowego oraz w postaci interoperacyjnych usług sieciowych wyspecyfikowanych na podstronie usług.

Użytkownicy systemu

System służy do rozpowszechniania informacji przestrzennej wewnątrz wydziałów UMWZ oraz poza nimi. W związku z tym użytkowników systemu można podzielić na dwie grupy:

Księga z mapą

 • Użytkownicy aktywni.
  Pracownicy urzędu marszałkowskiego i podległych mu instytucji, oraz zarejestrowanych instytucji zewnętrznych. Dostarczają cyfrowe dane przestrzenne lub inne informacje do przetworzenia poprzez dedykowane wewnętrzne stanowiska GIS lub wykonują czynności administracyjne względem systemu. Użytkownicy aktywni posiadają dostęp do narzędzi umożliwiających edycję danych i zaawansowane analizy przestrzenne,
 • Użytkownicy pasywni.
  Internauci. Przeglądają i pobierają dane z systemu za pomocą wdrożonego portalu mapowego oraz interoperacyjnych usług sieciowych. Mają możliwość zgłaszania zidentyfikowanych błędów w danych referencyjnych i udostępniania danych do centralnego zasilenia systemu.