Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

Uzyskanie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

Przejdź do usługi Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

Wymagane dokumenty

  • Projekt mpzp
  • Prognoza oddziaływania na środowisko
  • Załącznik graficzny

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 t.j.);
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) art.24;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • 14-30 dni Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) – art. 24 i 25 ust.1

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

  • Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia