Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Usługa umożliwia Użytkownikowi złożenie formularza wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Użytkownik przesyła formularz, realizuje opłatę, a następnie w zależności od wybranej formy, udostępniane są mu dane wraz z licencją. Wniosek dotyczy udostepnienia danych w postaci cyfrowej, jak i analogowej. Cała usługa może zostać zrealizowana bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Przejdź do usługi Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

  • Obywatel
  • Biznes

Podstawy prawne

  • udostępniania – art. 7c ust. 1 pkt 1 w zw. z 40 ust. 2 i art. 40a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (nie dotyczy art. 40a ust. 2 pkt 4 lit. a i b); wzór wniosku – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji; udostępniania za pomocą e-usług – § 12 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Czas realizacji usługi przez urząd

  • Max 7 dni roboczych na weryfikację poprawności merytorycznej wniosku i umocowania wnioskodawcy w przypadku danych nieodpłatnych, oraz przygotowanie DOO; po zapłaceniu przez wnioskodawcę należnej kwoty niezwłoczne wydanie materiałów (jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych)

Opłata lub informacja o braku opłaty

  • odpłatnie za wyjątkiem wymienionych w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Art. 40a. pkt.2

Tryb odwoławczy

  • Art. 40 f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
    Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.