Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne)

Usługa umożliwia Użytkownikowi złożenie formularza wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Użytkownik przesyła uzupełniony formularz, na podstawie którego udostępniane są mu dane. Wniosek nie dotyczy materiałów w postaci analogowej. Cała usługa może zostać zrealizowana bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Przejdź do usługi Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne)

Wymagane dokumenty

  • W przypadku podmiotu niepublicznego realizującego zadanie publiczne (wówczas koniecznym powinno być dołączenie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt)

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zw. z art. oraz art. 40a ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; wzór wniosku – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ; udostępniania za pomocą e-usług – § 12 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Czas realizacji usługi przez urząd

  • W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

  • Art. 40 f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
    Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
    W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.