Weryfikacja położenia działki ewidencyjnej w granicach parku krajobrazowego

Weryfikacja czy działka ewidencyjna wskazana we wniosku znajduje się w granicach parku krajobrazowego lub jego otuliny.

Przejdź do usługi Weryfikacja położenia działki ewidencyjnej w granicach parku krajobrazowego

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

  • Obywatel
  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Czas realizacji usługi przez urząd

  • wniosek realizowany online

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak