Obsługa zapytań o stan władania

Obsługa obsługi zapytań o stan władania.

Przejdź do usługi Obsługa zapytań o stan władania

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • pełnomocnictwo
 • umowa
 • opłata skarbowa

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Administracja
 • Biznes

Podstawy prawne

 • Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami prawa

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

 • art. 40f ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz
 • art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (forma analogowa) – odwołanie dotyczące zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości opłaty