Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) lub zmiany suikzp

Obsługa składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) lub zmiany suikzp.

Przejdź do usługi Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) lub zmiany suikzp

Wymagane dokumenty

  • uchwała z uzasadnieniem
  • załącznik graficzny (granica studium) w wersji wektorowej

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) art. 23;
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 t.j.);
  • Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ich zmian (Dz.U. z 2021 r. poz. 2405)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • min. 21 dni Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) – art. 11

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak