Planowanie Przestrzenne

Moduł prezentuje dokumenty w zakresie polityki przestrzennej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Najważniejszym z nich jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (PZPWZ), w tym Plan zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PZPSOM) który określa cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa.

Otwórz Planowanie Przestrzenne

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest elementem regionalnego planowania strategicznego, w którym następuje konkretyzacja przestrzenna celów strategicznych województwa. Plan określa uwarunkowania, zasady i kierunki kształtowania struktury przestrzennej województwa, w taki sposób, aby stworzyć korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu i jakości życia oraz konkurencyjności regionu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stanowi on podstawowy dokument w realizacji polityki przestrzennej województwa odnoszący się do głównych elementów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji zamierzeń organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i innych, będących przedmiotem zainteresowania samorządu wojewódzkiego w wymiarze przestrzennym , ustalając ramy terytorializacji polityki rozwojowej województwa.

W PZPWZ w zakresie realizacji polityki przestrzennej województwa wskazano narzędzia, które zostały przypisane do konkretnych działań służących realizacji celów polityki przestrzennej. Jednym z takich narzędzi jest planowanie przestrzenne polegające na przenoszeniu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa na szczebel lokalny do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz odpowiednich zadań rządowych i samorządowych (wojewódzkich) do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, a także do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych. Narzędzie obejmuje również współpracę przy tworzeniu przez administrację rządową planów zagospodarowania obszarów morskich. Z uwagi na możliwość lokalizacji inwestycji na podstawie tzw. „specustaw”, planowanie przestrzenne obejmuje również współpracę i opiniowanie decyzji wydawanych na podstawie tych ustaw.

W powyższym kontekście i zakresie przedmiotowym System Informatyczny RIIP udostępnia narzędzia pozwalające na realizację poszczególnych procedur systemu planowania w formule e-usługi.