Rolnictwo i Rybactwo

Moduł Rolnictwo i Rybactwo służy do prowadzenia rejestrów związanych z obsługą wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Prezentowane są w nim dane dotyczące gruntów oraz odpowiednich dokumentów dla poszczególnych procesów.

Otwórz Rolnictwo i Rybactwo

Narzędzia zawarte w Module Rolnictwo i Rybactwo zapewniają prawidłową obsługę e-Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.