Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Odpis protokołu narady koordynacyjnej wydawany jest na żądanie zainteresowanego uczestnika.

Przejdź do usługi Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wymagane dokumenty

 • w przypadku koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora
 • mapa z projektem
 • współrzędne w pliku tekstowym
 • opłata za pełnomocnictwo
 • plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
 • mapa do celów projektowych z kartą rejestracyjną poświadczone za zgodność z oryginałem przez projektanta, z naniesionym projektem sieci uzbrojenia terenu (2 egzemplarze)
 • wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
 • warunki przyłączenia do sieci
 • decyzja (o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, itp.)
 • projekt sytuowania sieci uzbrojenia terenu w pliku pdf
 • kopia oryginału mapy do celów projektowych, zawierająca oświadczenie uprawnionego geodety wymagane przepisami art. 12b ust. 5a, 5b i 5c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r., poz. 1990)
 • plik „dxf” z warstwą zawierającą przebieg projektowanych sieci
 • w sytuacjach przewidzianych w UPGiK należy udowodnić interes prawny do uzyskania danych

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Administracja
 • Biznes

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • po wniesieniu opłaty – bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami prawa
 • 3 dni od zgłoszenia żądania
 • 5-10 dni
 • do 10 dni roboczych od zawiadomienia podmiotów biorących udział w naradzie
 • 30 dni

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy