Udostępnienie informacji i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego – (PODGIK/MODGIK)

Możliwość złożenia wypełnionego wniosku, jego automatyczna rejestracja w systemie, oraz otrzymanie informacji lub materiałów, o które wnioskuje wnioskodawca za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Karta obejmuje udzielenie informacji na podstawie danych zgromadzonych w PODGiK.

Przejdź do usługi Udostępnienie informacji i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego – (PODGIK/MODGIK)

Wymagane dokumenty

 • pełnomocnictwo
 • opłata skarbowa
 • dokumenty uzasadniające ewentualne zwolnienie z opłaty
 • wniosek złożony na formularzu P i właściwym jego uszczegółowieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322) załącznik nr 3
 • wniosek wnioskodawcy wraz z projektem zagospodarowania terenu

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Administracja
 • Biznes

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • po wniesieniu opłaty – bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami prawa
 • 1 dzień
 • 30 dni
 • zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • 7 dni

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy