Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Uzyskanie opinii dot. realizacji inwestycji drogowej

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wymagane dokumenty

  • Pełnomocnictwo zarządcy drogi, w sytuacji gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorąca
  • Mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu
  • Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi
  • Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Odbiorca usługi

  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 t.j.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052);
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 t.j.) – art. 11b ust. 1

Czas realizacji usługi przez urząd

  • Maksymalnie 14 dni, Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 t.j.) – art. 11b ust. 2

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

  • Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia