Opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę

Dokonanie należnej opłaty przez podmiot korzystający ze środowiska, złożenie formularzy sprawozdań.

Przejdź do usługi Opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę

Wymagane dokumenty

 • Kopie dowodów wpłat na rachunki: gminy, na terenie której prowadzone jest wydobycie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Biznes
 • Administracja

Podstawy prawne

 • Art. 137 i 138 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 1072)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. 2019, poz. 1202)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. z 21 kwietnia 2021 roku, poz.735)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • Czas realizacji wynika z odpowiednich przepisów prawa.
  Informacja dostarczona w ciągu miesiąca po zakończeniu każdego półrocza przez przedsiębiorcę, dotyczącą rodzaju i ilości wydobytej kopaliny z obliczoną należną opłatą eksploatacyjną.

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

 • Od wystawionej decyzji – do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Stronie