Opłaty za korzystanie ze środowiska

Dokonanie należnej opłaty przez podmiot korzystający ze środowiska, złożenie formularzy sprawozdań.

Przejdź do usługi Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wymagane dokumenty

 • Wykaz o zakresie korzystania ze środowiska - wykaz należy sporządzać zgodnie ze wzorem druków zawartym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 19 grudnia 2019 roku, poz.2443)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Administracja
 • Biznes

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz.U. z 29 września 2021 r., poz.1973),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity, Dz.U. z 2022 r., poz.699),
 • Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 19 grudnia 2019 roku, poz.2443),
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 09 września 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. z dnia 19 października 2020 r., poz.961),
 • Rozporządzenia wykonawcze

Czas realizacji usługi przez urząd

 • Czas realizacji wynika z odpowiednich przepisów prawa. Ewidencję (wykaz) zawierającą informacje i dane, na podstawie których ustalono wysokość opłaty, za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów, należy złożyć/wysłać do Urzędu Marszałkowskiego rocznie za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie jest tylko w przypadku wymierzenia opłaty w formie decyzji administracyjnej – w ciągu 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednak zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – proces nie będzie realizowany poprzez RIIP ze względu na posiadanie oddzielnego systemu do realizacji opłat za korzystanie ze środowiska. RIIP miał pierwotnie służyć jako możliwość elektronicznego (na zasadzie e-puap) do składania wykazów.