Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, zgromadzonej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Usługa ma na celu wyłącznie przekazanie materiałów albo przez zapewnienie bezpośredniego wglądu, albo kserowanie i przesyłanie pocztą, incydentalnie skanowanie.
Zamówienie dokumentów odbywa się przez podanie przez wnioskodawcę numeru/oznaczenia dokumentacji, bez określania zakresu przestrzenne.

Przejdź do usługi Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, zgromadzonej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Wymagane dokumenty

 • Wykaz wnioskowanych materiałów archiwalnych (w przypadku dołączenia wykazu do wniosku)
 • Kopia umowy zawartej z właściwym organem na korzystanie z informacji geologicznej z potwierdzeniem wniesienia opłaty za korzystanie z informacji geologiczne (jeśli jest wymagana)
 • Pisemna zgoda podmiotu, któremu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej, na udostępnienie wnioskowanych materiałów (jeśli jest wymagana)
 • Pełnomocnictwo dla przedstawiciela wnioskodawcy (w przypadku pełnomocnictwa)

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Administracja
 • Biznes

Podstawy prawne

 • Art. 98 – 100 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 1072)
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2075)

Czas realizacji usługi przez urząd

Czas realizacji wynika z odpowiednich przepisów prawa.

 • 1 miesiąc
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy (po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanego)

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak