Wydawanie zaświadczeń w sprawach opłat za korzystanie z środowiska

Uzyskanie zaświadczenia

Przejdź do usługi Wydawanie zaświadczeń w sprawach opłat za korzystanie z środowiska

Wymagane dokumenty

 • Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (dołączone do wniosku)
 • Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocnictwa)

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Biznes
 • Administracja

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz.U. z dnia 29 października 2021 roku, poz.1973),
 • Art. 217 § 2 pkt. 2 Kodeksu postępowania administaracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity, Dz.U. z 21 kwietnia 2021 roku, poz.735),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej (tekst jednolity, Dz.U. z dnia 25 października 2021 roku, poz.1923) – załącznik do ustawy, część II zaświadczenia, pkt. 21

Czas realizacji usługi przez urząd

 • W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o zaświadczenie reguluje opłaty za korzystanie ze środowiska i przysyła wymagane ewidencje oraz uregulował opłatę skarbową gdy jest do tego zobowiązany (przesłane potwierdzenia wpłaty wraz z wnioskiem) – 7 dni od daty otrzymania wniosku
 • Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

 • Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie