Udostępnianie informacji o środowisku

Uzyskanie informacji

Przejdź do usługi Udostępnianie informacji o środowisku

Wymagane dokumenty

  • Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocnictwa)

Odbiorca usługi

  • Obywatel
  • Biznes
  • Administracja

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz.U. z 16 maja 2022 roku, poz.1029),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. z 21 kwietnia 2021 roku, poz.735)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215 z 2010 roku, poz. 1415 ze zmianami)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku
  • W sprawach szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

  • Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji organu administracji. Od decyzji, zgodnie z art.127 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia