Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie instalacji

Przejdź do usługi Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Wymagane dokumenty

 • Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocnictwa)
 • Wymagane załączniki do wniosku (wyniki pomiarów (jeśli konieczne), karty charakterystyki stosowanych surowców (jeśli konieczne), dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 (jeśli konieczne), oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Biznes
 • Administracja

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021 poz. 1923)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. z 21 kwietnia 2021 roku, poz.735)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz.U. z 29 września 2021 r., poz.1973)
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • Czas realizacji wynika z odpowiednich przepisów prawa.
  Zgłoszenie podlega przyjęciu przez właściwy organ ochrony środowiska, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

 • Pisemne odwołania od decyzji wnoszącej sprzeciw należy składać do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie