Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Możliwość złożenia wypełnionego wniosku, jego automatyczna rejestracja w systemie, automatyczna informacja o możliwości odbioru (dotyczy wersji papierowej) lub wysłanie na wskazany adres (dotyczy wersji elektronicznej).

Przejdź do usługi Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wymagane dokumenty

 • pełnomocnictwo lub upoważnienie
 • opłata skarbowa
 • dokumenty potwierdzające interes prawny uzasadniający pozyskanie danych
 • wniosek złożony na formularzu EGiB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322) załącznik nr 4

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Administracja
 • Biznes

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Czas realizacji usługi przez urząd

 • po wniesieniu opłaty – bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami prawa
 • 7 dni
 • 30 dni
 • zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy