Wniosek o wpis do Wykazu Programów Rewitalizacji WZP

Rada Gminy uchwala program rewitalizacji
Urząd gminy wypełnia i przesyła formularz „Wniosek o wpis programu rewitalizacji do Wykazu Programów Rewitalizacji WZP” w wersji elektronicznej zawierającej uchwałę z uzasadnieniem, zał. tekstowy i graficzny (w wersji wektorowej) za pomocą RIIPWZ,
Zweryfikowany program (o ile jest poprawny) wpisywany jest na Wykaz Programów Rewitalizacji WZP.

Przejdź do usługi Wniosek o wpis do Wykazu Programów Rewitalizacji WZP

Wymagane dokumenty

  • Treść uchwały organu stanowiącego JST przyjmująca / zmieniająca/uchylająca program rewitalizacji
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – dokumenty/informacje i uzgodnienia związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dokumenty mówiące o odstąpieniu od tej procedury
  • Oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że obszar rewitalizacji nie jest większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie jest zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. W uzasadnieniu należy wskazać całkowitą powierzchnię gminy, jak również liczbę mieszkańców i odniesienie do powierzchni obszaru rewitalizacji
  • Plik (lub pliki) zawierający geometrię (wektorową) obszarów objętych rewitalizacją w formacie shp

Odbiorca usługi

  • Administracja

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji

Czas realizacji usługi przez urząd

Nie dotyczy

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy