Zgłoszenie informacji o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji korzystając z danych zgromadzonych w systemie RIIPWZ
Zweryfikowane informacje (o ile są poprawne) implementowane są do zasobu RIIP WZ odnotowane są w zasobach ROPS.

Przejdź do usługi Zgłoszenie informacji o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Wymagane dokumenty

  • Treść uchwały organu stanowiącego JST o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz załączniki do uchwały (w szczególności Diagnoza
  • Plik (lub pliki) zawierający geometrię (wektorową) wyznaczanych obszarów w formacie shp

Odbiorca usługi

  • Administracja

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji

Czas realizacji usługi przez urząd

Nie dotyczy

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy