Wpis do księgi wieczystej

Usługa umożliwia Użytkownikowi wypełnienie formularza wniosku o wpis do księgi wieczystej w zakresie nieruchomości stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego. Usługa pozwala również na wygenerowanie uzupełnionego wniosku w żądanej postaci i formie przewidzianej przepisami prawa.

Przejdź do usługi Wpis do księgi wieczystej

Wymagane dokumenty

 • Podstawa wpisu do KW

Odbiorca usługi

 • Administracja
 • Biznes

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2018.1916 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001.102.1122 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2016.312 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach (Dz.U.2013.1397)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U.2016.463 t.j. ze zm.)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • Czas realizacji wynika z odpowiednich przepisów prawa, zakresu udostępnianych danych i wybranej formy dostawy lecz jednak bez zbędnej zwłoki

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak