Opis Systemu RIIP WZ

Opis Systemu

System RIIP WZ to zintegrowany system teleinformatyczny bazujący na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym. Wynikiem tego jest unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także między jednostkami administracji publicznej, usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania i monitoringu procesów gospodarczych.

Cele Systemu

Głównym celem Systemu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Do bezpośrednich celów Systemu należą:

 1. udostępnienie elektronicznych usług na poziomie III i IV, w tym usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 177 z późn. zm.),
 2. zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych do obsługi rejestrów publicznych, warunkujące uruchomienie e-usług, poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji e-usług skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania,
 3. tworzenie zaplecza informatycznego dla jednostek realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie świadczenia e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach Projektu RIIP WZ poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego, narzędziowego i dziedzinowego.

Budowa Systemu

Główne Produkty, które zostały wytworzone w ramach realizacji Projektu RIIP WZ to:

 1. E-usługi zapewniające obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarka przestrzenną w obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. System informatyczny zapewniający wdrożenie planowanych e-usług oraz standaryzację rejestrów i ewidencji związanych z gospodarką przestrzenną, a także wyszukiwanie, analizowanie, raportowanie i pobieranie informacji.
 3. Infrastruktura teleinformatyczna zapewniająca zaplecze informatyczne dla podmiotów biorących udział w Projekcie RIIP WZ.
 4. Zdigitalizowane oraz zaktualizowane dane (zbiory danych przestrzennych, rejestry, ewidencje).

Portal informacyjny stanowi witrynę internetową https://sip.wzp.pl opracowaną w celu:

 • ułatwienia użytkownikom szybkiego dostępu do pożądanych usług/aplikacji/modułów systemu RIIP WZ,
 • przekazania użytkownikom informacji o RIIP, w tym udostępniania materiałów instruktażowych i pomocowych z zakresu użytkowania usług i aplikacji portalowych RIIP WZ

Charakter informacyjny Portalu Informacyjnego jest realizowany poprzez publikację informacji o projekcie RIIP WZ oraz szczegółów dotyczących funkcjonowania jego produktów, w tym:

 • O projekcie
 • Aktualności,
 • Mapy
 • Usługi,
 • Kontakt.

RIIP WZ składa się z portali zewnętrznych (dostępnych publicznie) oraz wewnętrznych (dostępnych dla pracowników urzędu). Portale zewnętrzne dostępne publicznie to:

 • Geoportal
 • Portal BOI - aplikacja portalowa platformy e-usług Systemu RIIP WZ (dostęp dla Użytkownika zalogowanego).
 • Portal WODGiK - aplikacja portalowa WODGIK jest modułem dla użytkownika zewnętrznego pozwalającą na złożenie wniosków do WODGIK (dostęp dla Użytkownika zalogowanego),
 • Licencje WODGiK – aplikacja pozwalająca zweryfikować autentyczność Licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty - dostęp dla użytkownika niezalogowanego;
 • Dane bezpłatne – komponent umożliwiający pobieranie danych BDOT 10k – dostęp dla użytkownika niezalogowanego

Wszystkie elementy systemu opisane w Dokumentacji Użytkownika zostały przedstawione na zrzutach ekranowych obrazujących ich umiejscowienie w interfejsach użytkownika wraz ze sposobem ich działania.