Opis funkcji systemu

Rejestracja użytkownika

Konto użytkownika dotyczy osoby fizycznej tzn., że osoba fizyczna może zarejestrować swoje konto w systemie RIIP WZ. Każda osoba fizyczna może reprezentować różne instytucje/podmioty. System ma przechowywać odrębnie listę instytucji/podmiotów i dać możliwość przypisania użytkownika do jednego lub więcej instytucji/podmiotów, które może reprezentować, oraz pozwalać na definiowanie reguł reprezentacji.

Korzystanie z systemu RIIP WZ możliwe jest dla użytkowników, którzy zostali zarejestrowani w systemie i pozytywnie przeszli proces poświadczenia tożsamości. W systemie RIIP WZ istnieje jedna ścieżka prowadząca do rejestracji konta użytkownika tj. rejestracja konta na podstawie danych z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej,

Ścieżka rejestracji konta użytkownika e-Usług

Rysunek 19 Ścieżka rejestracji konta użytkownika e-Usług

Rejestracja konta na podstawie danych z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Rejestracja konta użytkownika na podstawie danych z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznejopiera się na rejestracji danych użytkownika posiadającego konto w KWIE. Rejestracja konta polega na wpisaniu zbioru danych identyfikujących użytkownika oraz podpisania klauzuli przetwarzania danych osobowych związanych z polityką RODO. Aby zarejestrować konto w systemie za pomocą Profilu Zaufanego należy:

 1. W oknie Portalu informacyjnego uruchomić aplikację ‘Portal BOI’, a następnie w oknie logowania uruchomić rejestrację naciskając „Login”.

Rejestracja konta na podstawie danych z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Rysunek 20 Rejestracja konta na podstawie danych z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej
 1. System przekierowuje użytkownika na stronę Profilu Zaufanego, gdzie należy podać identyfikator (login) i hasło.

Ścieżki rejestracji konta użytkownika e-Usług

Rysunek 21 Ścieżki rejestracji konta użytkownika e-Usług
 1. Użytkownik wprowadza dane logowania i naciska przycisk {Zaloguj się}. Po poprawnym zalogowaniu system wyświetla formularz Rejestracja użytkownika BOI (patrz rysunek poniżej).

Formularz rejestracji użytkownika – Rejestracja użytkownika BOI na podstawie danych z KWIE

Rysunek 22 Formularz rejestracji użytkownika – Rejestracja użytkownika BOI na podstawie danych z KWIE
 1. Użytkownik uzupełnia dane:
  • W sekcji ‘Dane właściciela konta’:
   • Identyfikator użytkownika (login) – pole tekstowe i wymagane, w którym użytkownik wpisuje unikalny kod identyfikacyjny, za pomocą którego będzie logował się do systemu (patrz rozdział Logowanie do systemu ). Użytkownik wypełnia pole zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi pod polem
   • Imię – imię użytkownika rejestrującego konto w systemie. Pole niedostępne do edycji i uzupełnione na podstawie danych z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej
   • Nazwisko – nazwisko użytkownika rejestrującego konto w systemie. Pole niedostępne do edycji i uzupełnione na podstawie na podstawie danych z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej
   • E-mail – pole tekstowe i wymagane, adres e-mali użytkownika rejestrującego konto w systemie
   • Numer telefonu – pole tekstowe i niewymagane, numer telefonu użytkownika rejestrującego konto w systemie Uwaga Imię i nazwisko są polami wypełnionymi, ponieważ są to dane które zostały przekazane przez dostawce tożsamości i nie ma możliwość ich zmiany.
  • W sekcji ‘Adres’ :
   • Miejscowość - nazwa miejscowości dla adresu użytkownika, pole wymagane. Wybór miejscowości następuje po rozwinięciu listy, która wyświetlona jest po wpisaniu pierwszych trzech znaków nazwy miejscowości. Po rozwinięciu listy miejscowości użytkownik myszką wskazuje żądaną wartość.
   • Ulica – nazwa ulicy dla adresu użytkownika, pole wymagane. Wybór ulicy następuje po rozwinięciu listy, która wyświetlona jest po wpisaniu pierwszych trzech znaków nazwy ulicy. Po rozwinięciu listy użytkownik myszką wskazuje żądaną wartość UWAGA: Nazwa ulicy jest skojarzona z wartością wskazaną w polu [Miejscowość], tzn., że na liście w polu [Ulica] wyświetlone są tylko te ulice,które znajdują się w miejscowości wskazanej w polu [Miejscowość].
   • Numer budynku – pole tekstowe i wymagane, użytkownik wprowadza numer budynku
   • Numer lokalu - pole tekstowe i niewymagane, użytkownik może wprowadzić numer lokalu
   • Poczta – pole tekstowe i niewymagane, użytkownik może wprowadzić miejscowość poczty
   • Kod pocztowy – pole tekstowe i wymagane, użytkownik wpisuje kod pocztowy miejscowości, zachowując format pola w postaci 00-000
  • W sekcji ‘Zgoda na przetwarzanie danych osobowych’ użytkownik zapoznaje się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Naciśnięcie linka uruchomi okno z treścią klauzuli informacyjnej. Użytkownik zapoznaje się z treścią klauzuli i zamyka okno.
  • W sekcji ‘Zgoda na przetwarzanie danych osobowych’ użytkownik zaznacza opcje ‘Tak’.
 2. Na formularzu Rejestracja użytkownika BOI (przedstawionym na Rysunek 22 Formularz rejestracji użytkownika – Rejestracja użytkownika BOI na podstawie danych z KWIE ) użytkownik naciska przycisk {Zarejestruj}.
 3. System uruchamia proces zatwierdzania konta Użytkownika. Na adres e-mail podany podczas rejestracji danych, system wysyła powiadomienie „Powiadomienie o potwierdzeniu założenia konta e-Usług RIIP WZ”. W treści powiadomienia znajduje się kod autoryzacyjny, który należy wpisać do systemu i zatwierdzić.
 4. Użytkownik odczytuje powiadomienie wysłane na jego skrzynkę pocztową. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny zawarty w powiadomieniu użytkownik wpisuje do systemu (patrz rysunek poniżej) w polu Kod autoryzacyjny.

Okno umożliwiające wpisanie kodu autoryzacji

Rysunek 23 Okno umożliwiające wpisanie kodu autoryzacji
 1. Użytkownik naciska przycisk {Zatwierdź}.
 2. System potwierdza utworzenie konta w systemie stosownym komunikatem.

Logowanie do systemu

Dostęp do systemu RIIP WZ możliwy jest po zalogowaniu się użytkownika. Aby móc korzystać z systemu, należy być zarejestrowanym użytkownikiem. Sposób rejestracji konta opisany jest w rozdziale Rejestracja użytkownika.

Logowanie do systemu przy pomocy Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

W celu zalogowania do systemu RIIP WZ należy:

 1. W oknie Portalu informacyjnego uruchomić aplikację ‘Portal BOI’
 2. W oknie logowania użytkownik wskazuje sposób logowania Zaloguj z Login.gov.pl (patrz rysunek poniżej).

Logowanie do systemu RIIP WZ z zaznaczoną opcją Zaloguj z Login.gov.pl

Rysunek 24 Logowanie do systemu RIIP WZ z zaznaczoną opcją Zaloguj z Login.gov.pl
 1. System przekierowuje użytkownika na stronę Dostawcy Tożsamości (patrz rysunek poniżej).

Logowanie do systemu przy pomocy KWIE

Rysunek 25 Logowanie do systemu przy pomocy KWIE
 1. Użytkownik wybiera sposób logowania:
  • przez Profil Zaufany
  • przez e-dowód
  • za pośrednictwem banku przez moje_ID

Logowanie do systemu przy pomocy Profilu Zaufanego

Logowanie do systemu RIIP WZ przy pomocy Profilu Zaufanego wymaga znajomości własnego loginu oraz hasła. Użytkownik może zalogować się także za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości.
W celu zalogowania do systemu RIIP WZ przy użyciu hasła i loginu należy:

 1. W oknie KWIE :

Logowanie do systemu przy pomocy KWIE

użytkownik wybiera sposób logowania do usług przez ‘Profil Zaufany’.

 1. Użytkownik uzupełnia pola (patrz rysunek poniżej):
  • Nazwa użytkownika lub adres e-mail
  • Hasło Logowanie do systemu przy pomocy profilu zaufanego
Rysunek 26 Logowanie do systemu przy pomocy profilu zaufanego
 1. Użytkownik naciska przycisk {Zaloguj się}.

W celu zalogowania do systemu RIIP WZ za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości należy:

 1. W oknie KWIE :

Logowanie do systemu przy pomocy KWIE

użytkownik wybiera sposób logowania do usług przez ‘Profil Zaufany’.

 1. Użytkownik wskazuje logo banku lub innego dostawcy na stronie do logowania (patrz rysunek poniżej).

Logowanie do systemu przy pomocy profilu zaufanego

Rysunek 26 Logowanie do systemu przy pomocy profilu zaufanego

Logowanie do systemu przy pomocy e-dowodu

Logowanie do systemu RIIP WZ przy pomocy e-dowodu wymaga dowodu osobistego w warstwie elektronicznej. Użytkownik używa aplikacji mobilnej lub czytnika podłączonego do komputera.
W celu zalogowania do systemu RIIP WZ należy:

 1. W oknie KWIE:

Logowanie do systemu przy pomocy KWIE

użytkownik wybiera sposób logowania do usług przez e-dowód

UWAGA

Dalsze kroki zależą od tego czy użytkownik korzysta z komputera z podłączonym czytnikiem NFC czy ze smartfona z modułem NFC i zainstalowaną aplikacją eDO App

Logowanie do systemu za pośrednictwem banku przez moje_ID

W celu zalogowania do systemu RIIP WZ za pośrednictwem banku przez moje_ID należy:

 1. W oknie KWIE:

Logowanie do systemu przy pomocy KWIE

użytkownik wybiera sposób logowania do usług przez ‘moje_id’.

 1. Użytkownik wskazuje logo banku i zostaje przekierowany na jego stronę, która umożliwia zalogowanie.

UWAGA

Dalsze kroki uzależnione są od wybranego banku. Użytkownik postępuje zgodnie z instrukcjami danego banku

Kontekst użytkownika

Kontekst użytkownika definiuje zestaw reguł do których powinny być stosowane odpowiednie ustawienia. Kontekst użytkownika jest zgodny z właściwościami zdefiniowanymi na stronie profilu użytkownika.
Formularz ‘Kontekst użytkownika e-Usług BOI’ (pokazany na poniższym rysunku) wyświetlony jest wtedy, kiedy zostanie spełniony następujący warunek: w systemie: istnieje zarejestrowany użytkownik (jako osoba fizyczna) oraz podmiot powiązany z tym użytkownikiem.
Po zalogowaniu użytkownika, system wyświetli formularz ‘Kontekst użytkownika e-Usług BOI’, jeśli zostanie spełniony warunek opisany powyżej.

Kontekst użytkownika e-Usług RIIP WZ

Rysunek 28 Kontekst użytkownika e-Usług RIIP WZ

W polu [Wybór kontekstu użytkownika] użytkownik wskazuje kontekst z jakim zaloguje się do systemu.

Wybór kontekstu użytkownika

Rysunek 29 Wybór kontekstu użytkownika

W celu wyboru kontekstu należy:

 1. W oknie Portalu informacyjnego użytkownik uruchomia aplikację ‘Biuro Obsługi Interesanta’ i loguje się do systemu.
 2. Na formularzu ‘Wybór kontekstu użytkownika’ użytkownik rozwija listę i wskazuje żądaną pozycję na liście.
 3. Użytkownik naciska przycisk {Wybierz}.

Po zalogowaniu, użytkownik może zmienić kontekst użytkownika. W prawym górnym rogu znajduje się ikona . Naciśniecie tej ikony, spowoduje wyświetlenie poniższego okna.

Aktualny kontekst aplikacji

Rysunek 30 Aktualny kontekst aplikacji

W celu zmiany kontekstu:

 1. Użytkownik naciska ikonę .
 2. Użytkownik naciska na pozycję oznaczoną .
 3. System wyświetli listę podmiotów powiązanych z użytkownikiem (osobą fizyczną).
 4. Użytkownik wskazuje żądany podmiot.
 5. System wyświetli widok związany z wybranym podmiotem.

Zmiana kontekstu użytkownika zostanie uwidoczniona na pasku tytułowym w postaci informacji o nazwie podmiotu i Imieniu i Nazwisku osoby fizycznej (patrz rysunek poniżej).

Profil użytkownika – informacja o zalogowanym użytkowniku

Rysunek 31 Profil użytkownika – informacja o zalogowanym użytkowniku

Profil użytkownika

Profil użytkownika to zbiór informacji powiązanych z użytkownikiem i zawiera ważne informacje, które są niezbędne do jego zidentyfikowania.

Portal BOI – profil użytkownika

Rysunek 32 Portal BOI – profil użytkownika

Dane na formularzu ‘Profil użytkownika’ podzielone są na dwie zakładki:

 • Dane właściciela konta – na zakładce prezentowane są dane właściciela konta, czyli użytkownika, który założył konto w systemie.
 • Zapomnij moje dane – na zakładce prezentowane są dane osobowe podlegające usunięciu z systemu w przypadku żądania ich usunięcia.

Dane właściciela konta

Zakładka ‘Dane właściciela konta’ prezentuje informacje o właścicielu konta, czyli użytkowniku, który założył konto w systemie. Dane podzielone są na dwie sekcje. Pierwsza sekcja to ‘Dane’ i zawiera podstawowe informacje o właścicielu konta, takie jak:

 • Identyfikator użytkownika (login)
 • Imię
 • Nazwisko

Zakładka ‘Dane właściciela konta’ – cz. 1

Rysunek 33 Zakładka ‘Dane właściciela konta’ – cz. 1

Druga sekcja to ‘Adres’ i prezentuje informacje o adresie podanym przez użytkownika w procesie rejestracji konta w systemie. W sekcji ‘Adres’ wyświetlane są, następujące informacje:

 • Miejscowość – nazwa miejscowości
 • Ulica - nazwa ulicy
 • Numer budynku
 • Numer lokalu
 • Poczta – miejscowość poczty
 • Kod pocztowy – kod pocztowy miejscowości
 • E-mail – adres mailowy właściciela konta
 • Numer telefonu

Zakładka ‘Dane właściciela konta’ – cz. 2

Rysunek 34 Zakładka ‘Dane właściciela konta’ – cz. 2

Na zakładce Dane właściciela konta użytkownik ma możliwość przeglądania danych. Aby przeglądać dane konta należy:

 1. W oknie Portalu informacyjnego użytkownik uruchomia aplikację Biuro obsługi Interesanta.
 2. Użytkownik loguje się do systemu (jak zalogować się do systemu zostało opisane w Logowanie do systemu.)
 3. System prezentuje widok startowy ‘Portal BOI’.

Zmiana danych osobowych

W przypadku zmiany danych osobowych w Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej w BOI pojawi się poniższy komunikat:
Informacja od Dostawcy Tożsamości (Węzeł Krajowy): Twoje dane w usłudze Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej uległy zmianie.

Edycja danych adresowych

Aby zmodyfikować dane adresowe należy:

 1. W oknie Portalu informacyjnego użytkownik uruchomia aplikację Portal BOI.
 2. Użytkownik loguje się do systemu (jak zalogować się do systemu zostało opisane w Logowanie do systemu) .
 3. System prezentuje formularz Portal BOI.
 4. Użytkownik naciska przycisk {Edytuj} (patrz Rysunek 32 Portal BOI – profil użytkownika).
 5. System prezentuje sekcje ‘Adres’ w której pola są dostępne do edycji (patrz rysunek poniżej).

Edycja danych adresowych

Rysunek 35 Edycja danych adresowych
 1. Użytkownik modyfikuje informacje zawarte w sekcji ‘Adres’ i naciska przycisk {Zapisz}. Jeśli użytkownik chce się wycofać z modyfikacji danych adresowych naciska przycisk {Anuluj}.

Zapomnij moje dane

Zgodnie z art. 17 RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Obowiązek usuwania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, powstaje, kiedy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych;
 • osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w związku ze swoją szczególną sytuacją albo wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych;
 • dane osobowe były przetwarzane „niezgodnie z prawem”;
 • dane osobowe "muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 • lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator";
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku - Strona internetowa Żądanie usunięcia danych osobowych lexdigital.pl

Zapomnij moje dane

Rysunek 36 Zapomnij moje dane

W celu wysłania żądania usunięcia danych osobowych należy:

 1. W oknie Portalu informacyjnego użytkownik uruchamia aplikację Biuro Obsługi Interesanta.
 2. Użytkownik loguje się do systemu (jak zalogować się do systemu zostało opisane w Logowanie do systemu Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.).
 3. System prezentuje formularz Profil użytkownika.
 4. Użytkownik przechodzi na zakładkę ‘Zapomnij moje dane’.
 5. Użytkownik zapoznaje się z treścią żądania i naciska przycisk {Wyślij}
 6. System wyświetla okno modalne (jak na poniższym rysunku)

Okno modalne – prośba o potwierdzenie żądania

Rysunek 37 Okno modalne – prośba o potwierdzenie żądania
 1. Użytkownik potwierdza chęć usunięcia danych przyciskiem {Zatwierdź}
 2. W przypadku rezygnacji korzysta z przycisku {Anuluj}

Sprawy

Funkcjonalność Sprawy składa się z 2 zakładek:

 • Sprawy - to lista spraw zaewidencjonowanych na podstawie przesłanych wniosków przez danego Użytkownika wraz z dokumentami wytworzonymi w danej sprawie ;
 • Płatności - to lista wystawionych i/lub procedowanych Dokumentów Obliczenia Opłaty;Każda z tych zakładek została szczegółowo przedstawiona w kolejnych podrozdziałach.

Sprawy

Zakładka Sprawy zawiera listę złożonych wniosków w Portalu BOI przez danego Użytkownika. Lista przedstawiona jest w formie tabelarycznej z możliwością filtrowania po polach:

 • [Znak sprawy] – jest to znak nadawany przez system obiegu dokumentów
 • [Nazwa dokumentu] – nazwa pod jaką został zarejestrowany i złożony przez Użytkownika wniosek
 • [Data utworzenia] – data, w której został zarejestrowany w systemie wniosek
 • [Status] – w jakim na chwilę obecną znajduje się wniosek/sprawa

Statusy oznaczają odpowiednio:

 • ‘wysłany’ – to wniosek bez znaku sprawy, który został wysłany przez Użytkownika z Portalu BOI do EZD PUW, który oczekuje na nadanie znaku sprawy;
 • ‘w realizacji’ – oznacza, że sprawa została założona w EZD PUW, jest procedowana , znak sprawy jest przekazany do BOI;
 • ‘zawieszona’ – sprawa została zawieszona w EZD PUW;
 • ‘zakończona’ – sprawa została zakończona w EZD PUW; Użytkownik dostał dokument kończący sprawę do skrzynki BOI.

Zakładka ‘Sprawy’ - status

Rysunek 38 Zakładka ‘Sprawy’ - status

W pierwszym wierszu tabeli są nazwy poszczególnych kolumn wraz z przyciskami do sortowania.

Zamówienia - nazwy kolumn

Rysunek 39 Zamówienia - nazwy kolumn

Tuż nad tabelą znajduje się przycisk {Filtry}, który rozwija pola do filtrowania po określonych parametrach. W polu tekstowym zaznaczonym na szaro można wpisywać tekst np. konkretny znak sprawy, w kolejnym polu np. nazwa dokumentu itp. Aby uruchomić filtrowanie Użytkownik wciska przycisk {Wyszukaj}. Mechanizm filtrowania został dokładniej opisany w rozdziale Filtrowanie danych

Moje zamówienia - Zamówienia - filtry

Rysunek 40 Moje zamówienia - Zamówienia - filtry

Każda kolumna ma możliwość sortowania za pomocą strzałek.

Moje zamówienia - Zamówienia - Sortowanie

Rysunek 41 Moje zamówienia - Zamówienia - Sortowanie

W przypadku wyłączonego sortowania lista wniosków ułożona jest chronologicznie – najnowszy dokument na górze tabeli. Gdy Użytkownik włączy sortowanie zmienia się odpowiednio kolejność wniosków rosnąco lub malejąco po sortowanej kolumnie.
Gdy ponownie Użytkownik naciśnie w znak sortowania uzyska pierwotne (wyjściowe) ustawienie – a więc wnioski będą ułożone chronologicznie, czyli najnowszy wniosek na górze tabeli.
Użytkownik ma możliwość sortowania listy po kilku kolumnach jednocześnie, należy wtedy nie wyłączać sortowania w poprzedniej kolumnie i uruchomić sortowanie w kolejnej. System wyświetli informację o kolejności sortowania. Więcej na temat sortowania w rozdziale Sortowanie danych Najechanie kursorem myszy na odpowiednie zamówienie i jego naciśnięcie otwiera okno ze szczegółami zamówienia.

Moje zamówienia - Zamówienia - szczegóły zamówienia

Rysunek 42 Moje zamówienia - Zamówienia - szczegóły zamówienia

Sprawa dzieli się na sekcje: Wysłane i Odebrane.
W zależności od statusu realizacji wniosku lista dokumentów związanych z wnioskiem będzie różna. Na listę trafiają kolejno dokumenty wystawiane w trakcie obsługi wniosku i są to:
DOO- dokument obliczenia opłaty
DWO – dokument księgowy będący potwierdzeniem wykonanej płatności I opcjonalnie, jeżeli pracownik urzędu zwróci się z prośbą o skorygowanie wniosku:

 • Wezwanie do uzupełnienia/skorygowania wniosku
 • Korekta wniosku
  Każdy z dokumentów może zawierać załącznik.

Użytkownik ma możliwość podglądu formularza wybranego dokumentu poprzez wciśnięcie przycisku {Podgląd} lub pobranie go wybierając przycisk {Pobierz}

UWAGA

Podgląd dostępny jest tylko dla dokumentów w formacie PDF.

Po obejrzeniu Sprawy należy zamknąć podgląd przyciskiem w prawym dolnym rogu o nazwie {Zamknij}.

Szczegóły zamówienia - wysłane i odebrane

Rysunek 43 Szczegóły zamówienia - wysłane i odebrane

Płatności

Płatności zawierają listę dokumentów DOO w formie tabelarycznej. Zestawienie zawiera następujące kolumny:

 • [Identyfikator płatności],
 • [Data wystawienia DOO],
 • [Kwota],
 • [Status dokumentu].

Pierwszy wiersz , podobnie jak w przypadku Sprawy, to nazwy kolumn wraz z możliwością sortowania.

Płatności - kolumny

Rysunek 44 Płatności - kolumny

Podobnie jak w przypadku Spraw, Płatności również posiadają możliwość sortowania każdej kolumny

Płatności - Sortowanie poszczególnych kolumn

Rysunek 45 Płatności - Sortowanie poszczególnych kolumn

Nad tabela zestawienia DOO znajduje się przycisk {Filtry}, którego naciśnięcie rozwija pola służące do filtrowania dokumentów płatności po poszczególnych parametrach.

Płatności - filtry

Rysunek 46 Płatności - filtry

W pasku filtra znajduje się parametr daty, gdzie można wybrać konkretny dzień lub zakres dni. Filtr ustawiony jest domyślnie na pojedynczy dzień.

Płatności - Filtry - data

Rysunek 47 Płatności - Filtry - data

Jeśli Użytkownik zechce wybrać zakres kilku dni, wówczas przesuwa suwak {zmień tryb wyboru daty} i wybiera interesujący go przedział czasowy.

Płatności - Filtry - data od - do

Rysunek 48 Płatności - Filtry - data od - do

Wyszarzane pola dat zawierają wbudowany kalendarz, z którego użytkownik może wybrać konkretną datę.

Płatności - Filtry - wbudowany kalendarz

Rysunek 49 Płatności - Filtry - wbudowany kalendarz

Aby potwierdzić wybór należy wcisnąć przycisk {Wyszukaj}. Użytkownik wciska {Wyczyść} gdy rezygnuje z użycia filtra.

Płatności - Filtry - zatwierdzanie/czyszczenie

Rysunek 50 Płatności - Filtry - zatwierdzanie/czyszczenie

Po wciśnięciu {Wyszukaj} System filtruje dane po zadanych parametrach i wyświetla je w tabeli.

Płatności - Filtry – status dokumentu

Rysunek 51 Płatności - Filtry – status dokumentu

Dokument Obliczenia Opłaty to dokument wygenerowany przez system wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

W zestawieniu płatności mogą pojawić się DOO o następujących statusach:

 • ‘niezapłacona’
 • ‘w trakcie realizacji’
 • ‘zapłacona’
 • ‘przeterminowana’
 • ‘anulowana’

‘Błąd transakcji’ jest statusem, który może wystąpić w przypadku problemów technicznych z płatnością.
W przypadku naciśnięcia przycisku {Pobierz} w dolnym pasku Użytkownik zostanie poinformowany o pobraniu dokumentu.

Płatności - pobieranie DOO

Rysunek 52 Płatności - pobieranie DOO